Beoordeling en werkwijze KKM

Bedrijfsbezoeken & beoordelingen

Qlip voert bedrijfsbezoeken/beoordelingen uit op melkveebedrijven. Hiervoor is Qlip geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020 (RvA reg.nr. I121). Beoordelaars van Qlip toetsen het melkveebedrijf op de naleving van de normen van het kwaliteitsborgingsprogramma. Er zijn drie soorten bedrijfsbezoeken en beoordelingen:

  1. erkenningsbeoordeling - op bedrijven die geen erkenning of certificaat hebben of waarvan deze eerder is ingetrokken.
  2. toezichtbeoordeling – op bedrijven die een erkenning hebben of gecertificeerd zijn volgens het kwaliteitssysteem dat de zuivelonderneming hanteert. Bij een toezichtbeoordeling wordt nagegaan of het bedrijf in voldoende mate voldoet aan de gestelde criteria.
  3. herbeoordeling – wanneer het veehouderijbedrijf niet of niet in voldoende mate aan de gestelde borgingscriteria voldoet. Dit komt overeen met verscherpt toezicht.

Aankondiging van bedrijfsbezoeken

De bedrijfsbezoeken roostert Qlip centraal in. De veehouder wordt tijdig telefonisch benaderd. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Planning, tel: 088 – 7547222.

Klaar te leggen documenten

Welke documenten dient u klaar te leggen ten behoeve van de beoordeling kwaliteitssysteem melkveehouderij die Qlip uitvoert in opdracht van uw zuivelonderneming. Download hier de PDF.

Werkwijze en beoordeling

Tijdens het bedrijfsbezoek loopt de Qlip-beoordelaar samen met de melkveehouder de KKM-normen na. Daarbij hanteren we de volgende werkwijze:

  • Qlip beoordeelt het bedrijf op visuele (hygiëne en inrichting) en administratieve zaken(*).
  • De veehouder krijgt daarbij gelegenheid zijn werkwijze toe te lichten.
  • Na beoordeling van alle criteria stelt de beoordelaar een rapportage op, met daarin aandacht voor verbeterpunten en/of tekortkomingen en eventueel na te zenden documenten.
  • De rapportage wordt vervolgens door de beoordelaar naar kantoor gestuurd.

Besluitvorming

Na het bedrijfsbezoek vindt de besluitvorming plaats: in welke mate voldoet het melkveebedrijf aan de normen die van toepassing zijn? Uitgangspunt is de beoordelingsrapportage van de Qlip-beoordelaar en eventuele overige (administratieve) toetsingen op de normen. Daarbij wordt besloten om een erkenning of certificaat al dan niet toe te kennen, te verlengen of in te trekken. Correspondentie hierover is altijd schriftelijk.

Meer info kunt u vinden in de brochure ‘Werkwijze certificering boerderijmelk’.